top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Punos terveysverkostot Oy:n henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä tietosuojaseloste koskee yhteistyöpsykologien sekä organisaatioasiakkaiden ja niiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Punos Terveysverkostot Oy 

Salpausselänkatu 60 C, 45100 Kouvola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sara Bergström 

puhelin: 0400932831

sara.bergstrom(at)punospsykologit.fi

3. Rekisterin nimi

Punos Terveysverkostot Oy:n yhteistyörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan Punos terveysverkostot Oy:n  olemassa olevien tai mahdollisten yhteistyöpsykologien sekä asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja. Yhteystietoja käytetään uusien tahojen kontaktointiin, sekä viestintä- ja markkinointitarkoitukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat yhteistyöpsykologeja tai asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden edustajia. 

Rekisteriin tallennetaan yhteistyökumppanin nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi voidaan tallentaa yhteistyöpsykologien työ- ja koulutushistoriatietoja.

Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa STM:n asetusta. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet​

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääasiassa yhteistyökumppaneilta itseltään. Lisäksi tietoja voidaan kerätä muista asianmukaisista julkisista tietolähteistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tiedot on suojattu asianmukaisesti. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Omien tietojen tarkastusta tai niiden käsittelyn kieltoa voi pyytää kirjallisesti tietosuojavastaavalta.

bottom of page