top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Punos terveysverkostot Oy:n henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. 

 

1. Rekisterinpitäjä

Punos Terveysverkostot Oy 

Salpausselänkatu 60 C, 45100 Kouvola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sara Bergström 

puhelin: 0400932831

sara.bergstrom(at)punosterveys.fi

3. Rekisterin nimi

Punos Terveysverkostot Oy:n potilas- ja asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään mielenterveysongelmien ehkäisyn, tutkimisen, hoidon ja seurannan tukena sekä dokumentoinnissa. Lisäksi rekisteriin tallennetaan yhteisöasiakkaiden yhteystietoja, jolloin kyseessä on työnohjaukseen tai muuhun ohjaukseen ja tukeen liittyvä dokumentointi. 

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: 

-Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

-Laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä 556/1989 

-Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 

-Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 198/2009 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)2016/679 

Oikeellisuusperuste tietojen käsittelylle tässä rekisterissä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 mukaisesti: 

-Rekisteröidyn antama suostumus 

-Osapuolten välinen sopimus 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat asiakkaita tai potilaita.

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisteriin tallennetaan potilaskertomus ja mahdolliset psykologin tutkimuspöytäkirjat. 

Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa STM:n asetusta. Potilasasiakirjat säilytetään manuaalisesti Valviralle ilmoitetuissa toimipisteissä. Tällöin potilasasiakirjat säilytetään vähintään potilasasiakirja-asetuksen liitteessä tarkoitetun ajan. Säilytysajan päätyttyä noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 §:n 2 momenttia.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti potilaalta itseltään. Mikäli potilas on alaikäinen, tietoja voidaan kerätä myös huoltajilta. 

Henkilötietoja saadaan myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai terveydenhuollon ammattihenkilöiltä potilaan kirjallisella suostumuksella. 

www.punospsykologit.fi sivusto käyttää evästeitä, jotka kertovat mm. mistä käyttäjä on saapunut verkkosivuille ja kuinka pitkään milläkin sivulla vietetään aikaa. Verkkosivut käyttävät myös Facebook Pikseliä. Facebook-pikseli on verkkosivustolle lisättävä seurantakoodi. Pikselin kautta kerätyn datan avulla voidaan luoda tehokkaampaa Facebook-mainontaa kohdentamalla viestiä tarkemmalle yleisölle ja mittaamalla Facebook-markkinoinnin tuloksellisuutta. Kumpikaan ei kerää käyttäjien henkilötietoja. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää hänestä rekisteröityjä tietoja. Omien tietojen tarkastusta tai niiden käsittelyn kieltoa voi pyytää kirjallisesti rekisteristä vastaavalta yhteyshenkilöltä. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen tai virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröityä informoidaan tästä oikeudesta. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Näitä rekisteröityjä oikeuksia ei sovelleta lakisääteisissä järjestelmissä. Punos Terveysverkostot Oy ei siis rekisteristä riippuen välttämättä voi lain mukaan siirtää tai poistaa tietoja järjestelmistä. Pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Pyynnön jättämisen yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen, jos tiedot ovat rekisteröidyn itse toimittamia ja henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Potilastietojen osalta siirto-oikeus ei ole sovellettavissa. 

 

Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena Punos Terveysverkostot Oy:n tietosuojavastaavalle. 

bottom of page