top of page
Etsi

Psykoterapeuttikoulutus – opas hakijoille

Päivitetty: 12. kesäk.

Psykoterapeuttikoulutus on yliopistojen järjestämä täydennyskoulutus, joka edellyttää sopivaa taustakoulutusta ja työkokemusta. Tässä oppaassa Punoksen aluevastaava ja psykologi Arimo Kerkelä kertoo psykoterapeuttikoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta.

Psykoterapeuttikoulutus 2024 2025 hakukelpoisuus
Psykoterapeuttikoulutus – hakijan opas

Psykoterapeuttikoulutus on suosittu täydennyskoulutus terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Esimerkiksi psykologeista lähes 30 prosenttia on jatkokouluttautunut psykoterapeuteiksi. Psykoterapeuttiopintoja järjestävät eri yliopistot, ja koulutuksesta on vaikea löytää koottua tietoa.


Tässä oppaassa pyrimme vastaamaan yleisimpiin psykoterapeutin koulutusta koskeviin kysymyksiin. Opas on jaettu kolmeen osaan:



Psykoterapeuttikoulutuksen vaatimukset ja lähtökohdat


Kuka voi olla psykoterapeutti?


Psykoterapeutti on ammattinimike psykoterapiahoitoa antavalle henkilölle. Toisin kuin useat muut terapeutti-termit, on psykoterapeutin ammattinimike suojattu. Psykoterapeutin on siis täytynyt käydä ammattinimikkeen edellyttämä pohjakoulutus, eikä kuka tahansa voi kutsua itseään psykoterapeutiksi.


Psykoterapiakoulutuksen kesto, sisällöt ja vaatimukset


Psykoterapeutin koulutus on laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä ja se kestää noin neljä vuotta. Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, työnohjatusta potilastyöstä, opinnäytetyöstä sekä omasta koulutuspsykoterapiasta.


Hakukelpoisuus psykoterapiakoulutukseen edellyttää soveltuvaa perustutkintoa sekä 30 opintopistettä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja, jotka voivat sisältyä tutkintoon. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluista tai vastaavista tehtävistä.


Millä koulutuksella psykoterapeutiksi pääsee?


Psykoterapiakoulutukseen ensisijaisesti soveltuvia perustutkintoja ovat lääketieteen lisensiaatin ja psykologian maisterin tutkinnot sekä sairaanhoitajan AMK-tutkinto ja opistotason psykiatriaan erikoistunut tutkinto.


Myös muut pohjakoulutukset ovat mahdollisia. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi maisterin tutkinnot, joissa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka tai terveystieteet, sekä terveydenhoitajan, toimintaterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnot. Muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot käyvät, jos hakija on suorittanut sosiaalityöntekijän kelpoisuuden.

Psykoterapiakoulutus kesto hinta
Psykoterapiakoulutuksen kesto on noin neljä vuotta.

Erityistapauksissa myös muut ylemmät korkeakoulututkinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot voivat riittää, jos hakija on suuntautunut erityisen vahvasti mielenterveystyöhön töissään ja opinnoissaan.


Myös edellä mainittuja vastaavat ulkomaiset tutkinnot käyvät psykoterapiaopintojen pohjakoulutukseksi, jos hakijalla on Suomessa vaadittava Valviran laillistus tai Opetushallituksen rinnastuspäätös tutkinnon vastaavuudesta.


Vaikka monet pohjakoulutukset riittävät koulutukseen, voi koulutus vaikuttaa hakuvaiheen pisteytykseen. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa voivat täydet tutkinnosta saatavat pisteet saada vain psykologit sekä psykiatriaan erikoistuneet ja erikoistuvat lääkärit. Tutkinnon osuus haun kokonaispisteistä on kuitenkin melko pieni.


Psykoterapeuttikoulutukset ja niiden sijainnit


Missä psykoterapeutiksi voi opiskella?


Psykoterapeuttikoulutusta voivat järjestää yliopistot, joilla on psykologian tai lääkietieteellisen alan koulutusvastuu. Psykoterapeuttikoulutusta järjestävät Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.


Yliopistot järjestävät koulutuksia yleensä omia tiloissaan, mutta myös muut paikat ja kaupungit ovat mahdollisia. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto on järjestänyt koulutuksia myös Helsingissä.


Vuosina 2012-2022 psykoterapeutteja koulutettiin eniten Jyväskylän (354 koulutettua), Helsingin (294) ja Tampereen (280) yliopistoissa. Vähemmän psykoterapeutteja koulutettiin puolestaan Oulussa (222), Turussa (107) ja Itä-Suomen yliopistossa (78). Ruotsinkielinen psykoterapeuttikoulutus alkoi Åbo Akademissa vasta vuonna 2022.


Kuinka usein psykoterapeuttikoulutuksia järjestetään?


Erinäisiä psykoterapeuttikoulutuksia järjestetään joka vuosi. Koulutukset voivat alkaa kevät- tai syyslukukaudella. Yksittäisiä tietyn yliopiston koulutusohjelmia järjestetään kuitenkin usein vain yksi kerrallaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että tiettyyn ohjelmaan haetaan opiskelijoita neljän vuoden välein.


Mitä psykoterapeuttikoulutuksia Suomessa voi opiskella?


Suomalaisten yliopistojen psykoterapiakoulutuksissa on voinut erikoistua ainakin seuraaviin suuntauksiin ja teemoihin:


 • Gestalt-psykoterapia

 • Integratiivinen psykoterapia

 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia

 • Kognitiivinen psykoterapia

 • Kognitiivisanalyyttinen psykoterapia

 • Kognitiivisintegratiivinen psykoterapia

 • Pastoraalipsykologinen psykoterapia

 • Perhe- ja paripsykoterapia

 • Psykoanalyyttinen psykoterapia

 • Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

 • Psykodynaaminen psykoterapia

 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia

 • Traumakeskeinen psykoterapia

 • Varhaisen vuorovaikutuksen terapeuttikoulutus


Koulutukset eroavat suuntausten lisäksi myös asiakasryhmiltään. Asiakasryhmiä voivat olla lapset, nuoret ja aikuiset. Lisäksi valmistuneille psykoterapeuteille järjestetään kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksia eri suuntauksissa.


Aiemmin psykoterapeutteja koulutettiin kolmelle eri tasolle – erityistaso, ylempi erityistaso ja vaativan erityistaso – mutta vuodesta 2012 alkaen ainoat koulutustasot ovat psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti.


Missä yliopistossa voi käydä minkäkin koulutuksen?


Useimpia psykoterapiasuuntauksia voi opiskellessa useammassa yliopistossa. Kognitiiviseksi psykoterapeutiksi on voinut opiskella kaikissa koulutuksia järjestävissä yliopistoissa. Myös esimerkiksi psykodynaamiseksi ja integratiiviseksi psykoterapeutiksi on voinut opiskella lähes kaikissa yliopistoissa.


Eri yliopistoilla voi olla tarjolla joitakin yksittäisiä koulutuksia, joita muilla kouluttajilla ei ole. Esimerkiksi psykoanalyysiin ja teologiaan kytkeytyvän pastoraalipsykologisen psykoterapeuttikoulutuksen on voinut opiskella vain Itä-Suomen yliopistossa.


Yliopistojen tarjoamat koulutusohjelmat voivat vaihdella, joten viimeisimmät tiedot kannattaa tarkastaa yliopistojen omilta sivuilta. Esimerkiksi traumapsykoterapeuttikoulutusta järjestettiin aiemmin vain Oulun yliopistossa, mutta vuonna 2025 koulutus alkaa myös Tampereella.

Psykoterapeuttikoulutus Oulu Tampere Turku Helsinki Jyväskylä
Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.

Oman psykoterapiasuuntauksen valinta


Psykoterapiasuuntaukset voivat erota toisistaan muun muassa menetelmien, teoriapohjan ja terapian keston osalta. Käytännössä psykoterapiasuuntauksien rajat ovat usein häilyviä, ja Mielenterveystalon suuntausoppaassa todetaankin, että ”monet psykoterapeutit myös yhdistelevät eri suuntauksia omassa työssään”.


Eri psykoterapiasuuntausten eroista ja vaikuttavuudesta on käyty paljon keskustelua. Viime vuosina suosiotaan on nostanut esimerkiksi psykoterapian kontekstuaalinen malli, jossa korostetaan eri suuntausten yhteisien tekijöiden osuutta psykoterapian vaikuttavuudessa. Eri suuntauksia yhdistävää integratiivista psykoterapiaa voi opiskella myös omana koulutuksenaan.


Joka tapauksessa psykoterapeuttikoulutukseen pyrkivän kannattaa valita suuntaus, joka tuntuu itselle mielekkäältä ja luontevalta.


Psykoterapeuttikoulutuksen hinta


Mitä psykoterapeuttikoulutus maksaa?


Mielenterveyspooli on arvioinut sivuillaan, että psykoterapeuttikoulutus maksaa noin 20 000–60 000 euroa. Psykoterapiakoulutuksen hinta koostuu useista eri osista.


Itse opinnot maksavat yleensä noin 10 000–20 000 euroa. Lisäksi kuluja tulee opiskelijan omasta koulutuspsykoterapiasta, työnohjauksesta ja materiaaleista. Myös omien koulutusasiakkaiden pitämiseen voi liittyä kuluja. Näissä kuluissa voi olla paljon vaihtelua.


Tuleeko psykoterapeuttiopinnot maksaa itse?


Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2019 selvityksessä ministeriö arvioi, että työnantajat osallistujat vain joka kolmannen opiskelijan koulutuskustannuksiin. Osallistuessaan työnantajat maksavat vain osan koulutuksen kuluista, ja yleensä esimerkiksi oma psykoterapia jää opiskelijan itse maksettavaksi.


Miksi psykoterapeuttikoulutus on niin kallista?


Psykoterapeuttikoulutuksen hinta on noussut erityisesti sen jälkeen, kun ne siirtyivät yliopistojen vastuulle vuonna 2012. Hintojen nousuun on useita syitä.


Koska maksullinen täydennyskoulutus katsotaan yliopiston liiketoiminnaksi, yliopistot eivät voi käyttää valtion rahoitusta niiden järjestämiseen. Siksi koulutuksen kulut jäävät lähes kokonaan koulutettavien ja heidän työnantajiensa harteille.


Yliopiston rahoituksen kannalta kyseessä on täydennyskoulutus, mutta verottajan näkökulma on toinen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaisesti koulutuskuluja ei voi vähentää verotuksessa, koska kyseessä on uuteen pätevyyteen johtava koulutus. Myös tämä nostaa koulutuksen kuluja merkittävästi.


Muuttuuko psykoterapiakoulutus maksuttomaksi?


Psykoterapeuttiopintojen maksuttomuutta on pohdittu pitkään. Vuoden 2023 hallitusohjelmassa linjattiin, että psykoterapeuttikoulutus muuttuisi kaksiportaiseksi. Jatkossa psykologian perustutkintoon sisältyisi perustason psykoterapeuttikoulutus, joka mahdollistaisi esimerkiksi lyhytterapioiden toteuttamisen. Ensimmäisen portaan koulutus olisi kävijöilleen ilmainen.


Kirjoitushetkellä (kesä 2024) uudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa, eikä sen yksityiskohdista ole vielä tietoa. Jo ennen hallitusohjelman linjausta koulutuksen muuttamista maksuttomaksi ajettiin muun muassa kannanotoin ja kansalaisaloitteella, joka eteni eduskunnan käsiteltäväksi.


Psykoterapeuttiopinnot 2024 2025 2026
Oppaita mielenterveysalan ammattilaisille

Psykoterapeuttiopinnot – hakijan opas


Tähän oppaaseen on koottu tietoa psykoterapeuttikoulutuksesta. Teksti on tarkoitettu erityisesti niille, jotka pohtivat hakemista psykoterapeuttiopintoihin. Koska psykoterapeuttiopintojen tilanne elää, kannattaa ajankohtaiset tiedot tarkistaa myös muista lähteistä.


Opas on osa Punos Psykologien oppaiden sarjaa, joka on suunnattu ammatinharjoittajille ja muille psykologeille. Pyrimme oppaissa tarjoamaan kootusti psykologeja koskevaa ammatillista tietoa. Aiemmissa oppaissamme olemme käsitelleet mm. jatkokoulutuksia, psykologiyrittäjyyttä ja neuropsykiatristen häiriöiden tukea:



Kaikki verkkosivujemme oppaat löydät täältä.


Kirjoittaja Arimo Kerkelä on Punoksen aluevastaava ja psykologi. Punos on koko Suomen kattava psykologien verkosto, joka etsii ja tarjoaa töitä psykologiyrittäjille. Mikäli olet kiinnostunut Punoksen kanssa työsketnelystä, voit ottaa meihin yhteyttä täällä.


220 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page